17: Thomas Haave Nilsen – Ryger

17: Thomas Haave Nilsen