Varslingsrutiner – Ryger

Varslingsrutiner

(Vedtatt av styret 02. februar 2022 – basert på retningslinjer vedtatt av Idrettstyret i Norges idrettsforbund september 2010)

Nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep

Viking Stavanger skal være en trygg arena for barn, unge og voksne. Det er alles ansvar å jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære. Å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd er et viktig mål for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Klubben har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

I Viking Stavanger gjelder de samme retningslinjer som i hele norsk idrett:

  1. Behandle hverandre med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Varslingsrutiner

Si i fra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep. I Viking Stavanger er det en lav terskel for å melde fra om alvorlige forhold uten risiko for negative konsekvenser.
Instruks for varsling (se link under)